Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definitie

1.1 Algemene voorwaarden (hierna te noemen ‘Voorwaarden’); op alle verkopen via ECx -Fashion B.V. zijn de volgende condities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van en met ECx zijn deze Voorwaarden van toepassing.

2.3 Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt verwezen naar de Voorwaarden die via onze website en/of anders ter beschikking worden gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk, en met toestemming van ECx worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties worden ontleent.

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ECx erkend.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van ECx. ECx is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, dan wordt dit met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

3.2 Het annuleren van (voor)orders door winkels en/of grossiers, is na 5 (vijf) dagen na datum order niet meer mogelijk.  Na het verstrijken van deze termijn geldt een afname- en betalingsverplichting. Annulering geschiedt alleen schriftelijk, binnen de gestelde termijn.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle aanbiedingen van ECx zijn vrijblijvend. ECx behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijk(e) voorschriften noodzakelijk is.

4.2 De prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in Euro’s (in- of excl. BTW)

Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij genoemde prijzen inbegrepen.

4.3 Voor verzendingen binnen Nederland worden geen verzendkosten berekend bij bestellingen vanaf € 100,--. Bij bestellingen onder € 100,-- worden verzendkosten in rekening gebracht. Voor verzendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de kosten van verzending en verzekering afhankelijk van het land. De kosten voor retourzending zijn voor de koper.

4.4 ECx kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer- verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling van online bestellingen geschiedt ten allen tijde geheel vooraf. Betalingen winkels/grossiers geschieden binnen 14 dagen, mits anders schriftelijk overeengekomen.

5.2 Betalingen kunnen worden gedaan op verschillende wijzen tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een koper kunnen nadere betaal- en bestelvoorwaarden worden gesteld.

5.3 In geval van faillissement of surseance van betaling, zijn de vorderingen van ECx direct opeisbaar.

5.4 Indien ECx haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de koper buitengerechtelijke incasso kosten verschuldigd. Indien ECx kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de koper.

 

Artikel 6. Levering

6.1 ECx streeft ernaar alle online bestellingen uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt naar het bij bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan wordt hiervan melding gemaakt

6.2. Overschrijding van genoemde levertijd geeft geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

6.3 Levering in gedeelten is toegestaan.

6.4 Aan de leveringsplicht van ECx is voldaan zodra de levering is aangeboden.

6.5 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering, komen retourvracht, handling- en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending, geheel voor rekening van de koper.

6.6 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.

6.7 ECx is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over op de koper, indien de koper al het zij/hij schuldig is aan ECx op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en) heeft voldaan.

 

Artikel 8. Ruilen/retourneren van artikelen

8.1 ECx zal er alles aan doen om de koper zorgvuldig te informeren over de artikelen. Mocht de koper een artikel willen retourneren, dan heeft de koper het recht het product binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling te retourneren.

8.2 Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de koper van het recht tot retourneren gebruik maakt, zal deze het product met alle geleverde toebehoren onbeschadigd en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele verpakking aan ECx retourneren, conform de door ECx verstrekte redelijke en duidelijke instructies.                                     

8.3 ECx accepteert uitsluitend ruilingen/retourneringen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen en retourneringen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd. ECx houdt zich het recht voor beschadigde producten niet retour te nemen.

8.4 De verzendkosten voor het retourneren zijn voor de koper. Indien deze verzendkosten vooraf niet door koper zijn voldaan, zullen deze worden ingehouden van het terug te storten bedrag.

8.5 Het aankoopbedrag van de retourzending zal door ECx binnen 10 werkdagen worden teruggestort op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.

 

Artikel 9. Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van de bestelling

9.1 ECx doet er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de koper de geleverde goederen  onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk (uiterlijk binnen 5 dagen) aan ECx te melden via info@ecx-fashion.nl. Dit met foto en duidelijke omschrijving van het gebrek.

9.2 De garantie vervalt wanneer de koper zonder overleg getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

9.3 ECx streeft ernaar om de klacht van de koper zo spoedig mogelijk op te lossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het retourneren, zoals de koper die ontvangt bij het aanmelden van de klacht, exact te worden gevolgd.

9.4 ECx is ten allen tijde eindverantwoordelijk voor het wel of niet rechtvaardig vinden van een klacht.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Iedere aansprakelijkheid van ECx, van personeel en producten van ECx voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende en onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is ECx aansprakelijk voor schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

10.2 ECx aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van ECx.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van ECx jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan ECx verschuldigd is.

10.4 Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolgde van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen koper en ECx, is ECx niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van ECx.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1 ECx heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat ECx gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid van billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ECx kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan schuld noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen ECx en de koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.